GDPR

 • Så här behandlar vi dina personuppgifter

  Inom Axelerator AB (nedan kallat Axelerator) samlar vi in och använder personuppgifter ifrån de personer som interagerar med oss som kund/leverantör samt via vår webbplats. Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som vi samlar in inte sprids till obehörig eller missbrukas. Denna personuppgiftspolicy går igenom hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har som registrerad.
 • Hur samlar vi in och använder personuppgifter?

  Om du är inne på vår webbplats kan vi be dig att uppge personuppgifter till exempel när du handlar produkter eller fyller i ett formulär för att bli kund eller beställer kataloger eller annan information. Det kan även hända att vi delar den informationen som du uppger med tredje part, såsom våra underleverantörer/installatörer, om du till exempel beställer något som de ska leverera till/installera åt dig.
 • Vilken typ av information samlar vi in?

  När du fyller i ett formulär för att bli kund, handlar eller laddar ned produkter samlar vi in följande:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Organisationsnumret (för enskild firma utgörs av personnumret)
  • Hur du använder vår webbplats och andra digitala kanaler (vilka sidor du besöker, vilka ord du söker på)
  • Köphistorik
 • Vad använder vi informationen till?

  Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund eller avtalspart och teckna ett giltigt avtal. Dina personuppgifter används även för att kunna kontakta dig rörande leverans, order, prisaviseringar eller erbjudanden kopplade till ditt köp. De används även för att kommunicera och besvara förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler, samt utreda klagomåls- och supportärenden (inklusive teknisk support).

   

 • Genomförande av köp eller beställning

  Dina personuppgifter används för att kunna leverera beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om och kontakt gällande leverans). I de fall där ditt köp innebär att installation ska genomföras av tredje part vidarebefordrar vi även dina kontaktuppgifter till tredje part för att denne ska kunna kontakta dig. Dina uppgifter används även för att hantera din betalning (vilket innefattar kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).
 • Informationsutskick, tävlingar och event

  Genom de personuppgifter vi samlar in kan vi hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter, tjänster och kommande kampanjer/rabatter. Om du inte vill ta del av dessa utskick kan du enkelt avanmäla dig från dessa. Vi kan även använda informationen för att kommunicera viktiga meddelanden kring inköp eller förändringar i våra villkor och policyer till dig. Om du deltar i en tävling, ett event eller en liknande kampanj kan vi använda informationen du anger i syfte att administrera kampanjen.
 • Förbättringar

  Vi använder också personuppgifter för att kunna skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra våra produkter och tjänster, vårt innehåll och vår marknadsföring. Detta möjliggörs genom analyser av de personliga uppgifter som Axelerator AB samlar in för samma syfte, till exempel av hur du använder vår webbplats och andra digitala kanaler (vilka sidor du besöker, vilka ord du söker på) och köp-/orderhistorik. Utifrån dessa analyser kan vi göra våra tjänster mer användarvänliga, till exempel att förenkla användargränssnittet.
 • Vem delar vi informationen med?

  Underleverantörer (så kallade personuppgiftsbiträden) För att kunna leverera varor och tjänster till dig delar vi din information med våra underleverantörer och andra bolag inom vår koncern. Vi har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra instruktioner och säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Vissa av våra underleverantörer kan ha delar av sin verksamhet i tredje land, det vill säga länder utanför Sverige eller EU/EES. Om vi för att tillhandahålla tjänsten/produkten till dig överför personuppgifter till en leverantör i ett tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att informationen hanteras i enlighet med kraven som ställs i GDPR (General Data Protection Regulation) genom att bland annat ingå EU-kommissionens standardavtal för skydd av personuppgifter med våra underleverantörer.
 • Hur länge lagrar vi informationen?

  Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad vi behöver, och hur länge vi lagrar informationen beror på syftet för vilket informationen samlades in och vilka skyldigheter vi har enligt lag. Kundinformation sparas så länge du är kund hos Axelerator AB och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Under samma tid kommer vi även att använda informationen för att kommunicera attraktiva erbjudanden kring våra tjänster och produkter utifrån dina behov. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, tillexempel bokföringslagen. Leverantörsinformation sparas så länge du är registrerad som leverantör till oss och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört eller den senaste aktiva dialogen. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, till exempel bokföringslagen.
 • Samarbetspartner

  Vi kan göra viss information tillgänglig för våra samarbetspartner som tillhandahåller tjänster och produkter i samarbete med oss, till exempel som hjälper Axelerator AB inom marknadsföring.
 • Myndigheter

  Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut personuppgifter till exempelvis Skatteverket.
 • Övriga

  Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra företag, organisationer eller personer.
 • Brandväggar och säkerhetslösningar

  Axelerator AB applicerar både brandväggar och andra säkerhetslösningar, såsom antivirusprogram, för att säkra Axelerator AB IT-miljö ifrån intrång och yttre hot.
 • Vilka rättigheter har du?

  Som registrerad har du utifrån det regelverk som fastställts i GDPR rätt till följande:

  • Att dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga
  • Att bli glömd om det inte finns andra rättsliga skäl till att Axelerator AB behöver spara dina personuppgifter, så som exempelvis bokföringsskyldighet
  • Att komma med invändningar kring och be om begränsningar av vilka behandlingar som Axelerator AB utför av dina personuppgifter
  • Att begära ut alla dina personuppgifter ifrån Axelerator AB i ett strukturerat format
  • Att bli informerad om det sker en incident som innebär att dina personuppgifter hamnar i felaktiga händer
  • Att få dina personuppgifter utlämnade på ett IT-medium för överföring till annan personuppgiftsansvarig

  Upptäcker du att något är fel, vill begära ut dina uppgifter eller få dem raderade, kontakta vårt dataskyddsombud (se kontaktuppgifter nedan) för att få hjälp.

 • Kontaktuppgifter till oss

  Axel Larsson AB org.nr 559291-3106, med adress Box 805, 194 28 Upplands Väsby, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Behöver du få kontakt med oss runt dataskydd når du oss på: info@axelerator.se. Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen (www.datainspektionen.se).